back icon
back icon
مرکز هوش مصنوعی
۱۴۰۰/۶/۱

حمایت مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت از پنجمین مدرسه پیشرفته در محاسبات هوش مصنوعی

این کنفرانس در تاریخ ۱۴ الی ۱۷ شهریور برگزار گردید. استادان و متخصصان برجسته جهانی به بررسی پتانسیل ها و چالش های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین پرداختند. همچنین شرکت کنندگان این دوره با جدیدترین روش های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق آشنا شدند.

از آنجا که دغدغه همیشگی پارت دانش بنیان، آموزش و تربیت نیروی متخصص در کشور است، ازاین رویداد نیز مانند چهارمین مدرسه آن، حمایت کرده بود.