back icon
پوستر بازدید دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی
۱۳۹۹/۱۲/۲۹

بازدید دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی از گروه نرم افزاری پارت

گروه نرم افزاری پارت در آخرین ماه سال ۱۳۹۹ میزبان دکتر مهدی محمدی، دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی و هیئت همراه ایشان بود. در این دیدار که با حضور دکتر علی رسولی زاده، مدیرعامل شرکت دانش بنیان پردازش اطلاعات مالی پارت همراه بود، دکتر محمدی از بخش های مختلف گروه نرم افزاری پارت بازدید و با دستاوردهای جدید زیرساختی و سامانه های طراحی شده توسط گروه نرم افزاری پارت آشنا گردیدند.

گالری بازدید دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی -1
گالری بازدید دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی -2
گالری بازدید دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی -3
گالری بازدید دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی -4
گالری بازدید دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی -5
گالری بازدید دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی -6
گالری بازدید دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی -7
گالری بازدید دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی -8
گالری بازدید دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی -9
گالری بازدید دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی -10